กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน 2005 (กิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัย เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อาทิ การจัดการแข่งขันกีฬา งานด้านวิชาการ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดงานระหว่างคณะเดียวกัน ในแต่ละมหาวิทยาลัยอีกด้วย งานกีฬาอีสานสัมพันธ์ กีฬาอีสานสัมพันธ์ เป็นการแข่งกีฬาพื้นบ้าน ของนิสิตนักศึกษาจากชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งรวมกลุ่มกันในนาม สหพันธ์นิสิตนักศึกษาอีสานแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคี เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตนักศึกษาสถาบันต่างๆ และเป็นการปลูกฝังให้นิสิตนักศึกษาเกิดสำนึกรักบ้านเกิด กิจกรรมช่วงกลางวันเป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และกีฬาสากล ช่วงเย็นจะมีงานเลี้ยงสังสรรค์ในลักษณะของงานพาแลง มีการแสดงดนตรีพื้นเมืองอีสาน วงโปงลาง วงดนตรีลูกทุ่ง งานกีฬาอีสานสัมพันธ์ จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง โดยให้ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสานของแต่ละมหาวิทยาลัยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ งานคอนเสิร์ตประสานเสียงสามสถาบัน จุฬาฯ เกษตรศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (CKT) คอนเสิร์ตประสานเสียงสามสถาบัน จุฬาฯ เกษตรศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (CKT) เป็นการแสดงคอนเสิร์ตร่วมขับร้องเพลงประสานเสียงถ่ายทอดเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพลงไทยร่วมสมัย และเพลงสากลอมตะ ของ 3 สถาบันที่ได้รับพระราชทานเพลงจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัย คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานเทา-งามสัมพันธ์ กิจกรรมเทา-งามสัมพันธ์…

Read More